Informacja o publikacji sprawozdania z przejrzystości


KOMUNIKAT
w sprawie publikacji sprawozdań z przejrzystości
i przekazywania informacji do organu nadzorującego

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) przypomina o obowiązku wynikającym z art. 13 rozporządzenia nr 537/2014[1], tj. obowiązku podania do publicznej wiadomości przez firmę audytorską przeprowadzającą badania ustawowe jednostek interesu publicznego rocznego sprawozdania z przejrzystości (dalej „sprawozdanie”) najpóźniej cztery miesiące po zakończeniu każdego roku obrotowego, poprzez opublikowanie sprawozdania na stronie internetowej firmy audytorskiej.

30 kwietnia 2021 r. upływa termin na publikację sprawozdania dla firm audytorskich, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia nr 537/2014 o publikacji/aktualizacji sprawozdania na stronie internetowej należy poinformować Agencję.

Firmy audytorskie, które nie wywiązały się dotychczas z obowiązku publikacji sprawozdania oraz poinformowania Agencji o publikacji sprawozdania, prosimy o terminowe wywiązanie się z tych obowiązków.

Informację o publikacji sprawozdania można składać do Agencji elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej PANA - ePUAP: /PANA/SkrytkaESP, bądź na adres e-mail: przejrzystosc@pana.gov.pl po skorzystaniu z instrukcji podpisywania i wysyłania dokumentów drogą elektroniczną /instrukcja wysyłania dokumentów, bądź w formie pisemnej poprzez przesłanie na adres korespondencyjny Agencji lub złożenie w siedzibie Agencji. Formularz przesyłany elektronicznie powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym osoby reprezentującej firmę audytorską .

Agencja zachęca do korzystania z elektronicznej formy przekazywania informacji. Zalecaną wówczas formą jest przekazywanie informacji poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą PANA na ePUAP, zgodnie bowiem z § 9 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 180), pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego lub w art. 168 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących aktualizacji danych pytania prosimy kierować na adres e-mail: przejrzystosc@pana.gov.pl

Agencja przypomina, że brak realizacji powyższych obowiązków w terminie ustawowym, podlega karze administracyjnej na podstawie art. 182 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415). Należy podkreślić, że zgodnie z powołanym przepisem firma audytorska podlega karze administracyjnej za naruszenie przepisów ustawy lub rozporządzenia nr 537/2014, w przypadku gdy nie przestrzega przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczącego sporządzania, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości oraz informowania właściwego organu o publikacji sprawozdania z przejrzystości.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77, z późn. zm.).