Ochrona Danych Osobowych


Klauzula informacyjna

Polska Agencja Nadzoru Audytowego

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO, uprzejmie informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencja Nadzoru Audytowego z siedzibą w Warszawie, 01-217, ul. Kolejowa 1.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną - adres e-mail: iod@pana.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, to jest na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na udział w spotkaniu z przedstawicielami firm audytorskich, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji przez PANA zadania, o którym mowa w art. 90 ust. 1 pkt 15 a ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ( j. U. z 2020 r. poz. 1415),.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniona do państwa trzeciego.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie będą podlegały archiwizacji, zgodnie z przepisami o ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO.
 1. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan cofnąć w dowolnym momencie, jednak przed terminem planowanego spotkania. Cofnięcie zgody spowoduje brak możliwości uczestnictwa w spotkaniu.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów rejestracji i uczestnictwa w spotkaniu z przedstawicielami firm audytorskich.
 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 4. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.