Wniosek o skreślenie z listy firm audytorskich


KOMUNIKAT

w sprawie skreślenia z listy firm audytorskich na wniosek

Zgodnie z art. 57 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415), zwanej dalej: „ustawa”, Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) prowadzi listę firm audytorskich. Lista jest prowadzona w formie elektronicznej i jest dostępna na stronie internetowej Agencji.

Agencja dokonuje skreślenia z listy na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy w  przypadku złożenia przez firmę audytorską wniosku o skreślenie.

Do wniosku o skreślenie należy dołączyć w postaci elektronicznej:

  • akta zleceń usług atestacyjnych lub akta zleceń usług pokrewnych wykonanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu w okresie ostatnich 5 lat;
  • dokumentację systemu wewnętrznej kontroli jakości;
  • informacje objęte sprawozdaniem, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy, za rok kalendarzowy, w którym składany jest wniosek o skreślenie (do dnia sporządzenia wniosku o skreślenie);
  • sprawozdanie, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy, za poprzedni rok kalendarzowy, (poprzedni względem roku, w którym składany jest wniosek o skreślenie - dotyczy wyłącznie przypadku, gdy do dnia sporządzenia wniosku sprawozdanie nie zostało przekazane do Agencji);
  • roczne rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru, o której mowa w art. 55 ustawy, za rok kalendarzowy, w którym składany jest wniosek o skreślenie, wraz z potwierdzeniem wniesienia tej opłaty na indywidualny rachunek bankowy firmy audytorskiej przeznaczony do rozrachunków z Agencją;
  • roczne rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru, o której mowa w art. 55 ustawy, za poprzedni rok kalendarzowy, (poprzedni względem roku, w którym składany jest wniosek o skreślenie),  wraz z potwierdzeniem wniesienia tej opłaty.

Jeżeli firma audytorska nie wykonywała zleceń w okresie ostatnich 5 lat, powinna złożyć oświadczenie w tym zakresie.

Wniosek o skreślenie z listy firm audytorskich – wzór formularza wraz z wymaganymi dokumentami powinien być przekazany elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej PANA - ePUAP: /PANA/SkrytkaESP, bądź na adres korespondencyjny Agencji.

Powyższy dokument powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym osoby reprezentującej firmę audytorską /instrukcja wysyłania dokumentów.

Agencja zachęca do korzystania z elektronicznej formy przekazywania informacji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących skreślenia z listy, pytania prosimy kierować na adres e-mail: lista@pana.gov.pl.