Komunikaty


Spotkanie online z przedstawicielami firm audytorskich 30.09.2021r.

Komunikat po XXIII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Informacja dotycząca obowiązków związanych z badaniem sprawozdań finansowych

Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru w 2021 roku

Komunikat po XXII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Uchwała Nr 30/I/2021 w sprawie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 1632/25a/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. w przedmiocie przyjęcia Krajowego Standardu Usług Pokrewnych 4400 (Zmienionego)

Komunikat po XX posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Uchwała Nr 29/I/2021 w sprawie odniesienia się do stanowiska wyrażonego w załączniku do uchwały nr 1713/25a/2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 25 czerwca 2021 r.

Komunikat w sprawie niezbędnej weryfikacji wpisu podmiotu na listę firm audytorskich przed podpisaniem umowy o badanie

Komunikat po XIX posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Uchwała nr 20/I/2021 w sprawie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 1625/24a/2021 z dnia 20 maja 2021 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie okresu rozliczeniowego i minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów

Uchwała Nr 22/I/2021 w sprawie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 1595/24a/2021 z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2022 roku

Uchwała Nr 23/I/2021 w sprawie rocznego planu kontroli 2021/2022 Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Informacja prasowa - Roczne sprawozdanie PANA za 2020 rok

Komunikat po XVIII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Uchwała nr 19/1/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2020 r.

X Konferencja Rada Nadzorcza - podsumowanie

Komunikat po XVII posiedzeniu Rady PANA

Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru w 2021 roku

Konferencja Kontrola firmy audytorskiej w okresie pandemii - podsumowanie

Informacja o publikacji sprawozdania z przejrzystości

Informacja na temat zauważonych w trakcie kontroli braków w procedurach dotyczących niezależności stosowanych przez firmy audytorskie zawartych w Przewodniku MSB (wersja I i wersja II) oraz znajdujących swoje odzwierciedlenie w aplikacji KOMPAS

Komunikat po XVI posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Wykaz firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe w jednostkach zainteresowania publicznego w 2020 r. (wg stanu na 23 marca 2021 r.)

Informacja Prezesa PANA na temat sprawozdawczości rocznej firm audytorskich

Komunikat po XV posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Uchwała nr 6_I_2021 z 23.02.2021 r.

Komunikat w sprawie wysokości opłaty minimalnej wnoszonej przez firmy audytorskie w roku 2021 roku

Komunikat po XIV posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Komunikat po XIII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Uruchomienie Systemu Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA

Komunikat po XII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Harmonogram posiedzeń Rady PANA na 2021 rok

Świąteczne życzenia w imieniu Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Komunikat na temat pracy Agencji w dniu 24.12.2020

Komunikat w sprawie konsekwencji brexitu dla firm audytorskich i odbiorców ich usług

Komunikat w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku  o wpis na listę firm audytorskich w roku 2021

Komunikat sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w roku 2021

Komunikat po XI posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Komunikat Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego na temat pracy Agencji w dniach 2.11-4.12.2020

Komunikat po X posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Uchwała nr 23_I_2020 z dnia 26.10.2020 r.

Komunikat po IX posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Komunikat w sprawie przekazywania przez firmy audytorskie informacji o przychodach prognozowanych na lata 2020 i 2021

Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru za trzeci i czwarty kwartał 2020 roku

Komunikat po VIII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Uchwała nr 20 I 2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 1033/14a/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2021 r.

Przypomnienie o konieczności dostosowania Systemów Wewnętrznej Kontroli Jakości do zmian w ustawie o biegłych rewidentach do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Komunikat_VI posiedzenie 24 lipca 2020

Uchwała nr 16 I 2020 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów naruszają przepisy prawa

Uchwała nr 17 I 2020 w sprawie ustalenia wysokości kwoty zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego

Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru za drugi kwartał 2020 roku

V Posiedzenie Rady PANA w dniu 25.06.2020 r.

Roczny plan kontroli 2020/2021 Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Uchwała 15_I_2020 w sprawie rocznego planu kontroli 2020/2021 Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Komunikat - funkcjonowanie PANA po 27.05.2020 i dostępność biura dla interesantów

IV posiedzenie Rady PANA w dniu 27.05.2020 r.

Nowe komunikaty IAASB dotyczące audytu w okresie pandemii COVID-19

Bezpieczne przesyłanie dokumentów

Schemat kontroli PANA przeprowadzanej w sposób zdalny

III Posiedzenie Rady PANA w dniu 29.04.2020 r.

Komunikat w sprawie publikacji sprawozdań z przejrzystości i przekazywania informacji do organu nadzorującego

Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru w 2020 roku 

Komunikat - działalność PANA w okresie epidemii COVID-19 - 03.04.2020r.

II Posiedzenie Rady PANA w dniu 30.03.2020 r.

Stanowisko KEONA z 25 marca 2020 r. w sprawie wpływu SARS-CoV-2 na badanie sprawozdań finansowych -30.03.2020

Komunikat PANA w zakresie wpływu SARS-CoV-2 na badanie sprawozdań finansowych -30.03.2020

Zmiana organizacji pracy PANA – aktualizacja-25.03.2020r.

Zmiana organizacji pracy PANA

I Posiedzenie Rady PANA w dniu 24.02.2020 r.