Rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru za 2019 r.


  • firmy audytorskie rozliczają się z opłaty z tytułu nadzoru zgodnie z zasadami obowiązującymi w 2019 r.
  • roczne rozliczenie opłat z tytułu nadzoru należy złożyć do końca lutego 2020 r.

Do Ministra Finansów (zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1571 i 2200) rozliczenie opłaty rocznej składają firmy audytorskie, które wykonywały czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego (JZP). Wzór rozliczenia

Niedopłatę opłaty należnej za rok 2019 r. wynikającą z rozliczenia należy wpłacić do dnia złożenia rocznego rozliczenia opłaty z tytułu nadzoru na poniższe konto:

 

Nazwa banku:

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy w Warszawie

Plac Powstańców Warszawy 400 – 950 Warszawa

 

Nazwa posiadacza rachunku:

Ministerstwo Finansów

Departament Finansów i Księgowości

 

Numer rachunku bankowego:

10 1010 1010 0038 2522 3100 0000

Adres do wysyłki rozliczenia:
Ministerstwo Finansów
Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Do Polskiej Izby Biegłych Rewidentów rozliczenie opłaty rocznej składają firmy audytorskie, które w 2019 r. wykonywały czynności rewizji finansowej w jednostkach innych niż JZP.

Strona internetowa PIBR  https://www.pibr.org.pl

Opłaty z tytułu nadzoru należne za rok 2020 wnoszone będą do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA). Forma i sposób wnoszenia opłat do PANA zostanie przedstawiony w odrębnym komunikacie.